Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων σας ενημερώνει ότι στην προσπάθεια του να εναρμονιστεί με τις πρόνοιες του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο 208 (ι)/2012, υποχρεούται να τροποποιήσει την διαδικασία είσπραξης των μηνιαίων εισφορών.

Σύμφωνα με τον κανονισμό 14 (1) των περί των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών  Κανονισμών του 2014 «κάθε μέλος του Ταμείου, το οποίο λειτουργεί για ελεύθερους επαγγελματίες, καταβάλλει τις οφειλόμενες σύμφωνα με τους οικείους κανόνες λειτουργίας  εισφορές, το αργότερο μέχρι το τέλος του ημερολογιακού μηνός που έπεται του μηνός για τον οποίο οφείλονται οι εισφορές».

 Ως εκ τούτου καλείστε όπως εξοφλήσετε τις μηνιαίες εισφορές σας για το έτος 2017 το αργότερο μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2017και όχι μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018 ως είθισται.

Για την πληρωμή της εισφοράς σας μπορείτε να επιλέξετε ένα από τους κάτωθι τρόπους:

  1. Με την προσέλευση σας στα γραφεία του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων (Φλωρίνης 11, γρ. 202)

  2. Μέσω της υπηρεσίας JCCSmartπατώντας εδώ.

Σημειώστε ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του Κανονισμού 18, των περί Δικηγόρων Συντάξεις και Χορηγήματα Κανονισμών του 1966-2017, δε λαμβάνεται υπόψη ως συντάξιμη περίοδος η περίοδος οποιουδήποτε έτους ή μέρους του για το οποίο εκδόθηκε μεταχρονολογημένη ετήσια άδεια ανεξάρτητα αν κατά τον ουσιώδη χρόνο στον οποίο αναφέρεται η κάθε περίπτωση ο αιτούμενος συνταξιοδοτήσεως ασκούσε το επάγγελμα ή όχι. Ως εκ τούτου, σε περιπτώσεις όπου η ετήσια άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος εκδίδεται μετά την 31ηΜαρτίου κάθε έτους, δεν λαμβάνεται υπόψη ως συντάξιμη περίοδος ολόκληρο το έτος αλλά μέρος αυτού, δηλαδή από την 1ητου επόμενου μήνα εκείνου που εκδίδεται η άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Η πιο πάνω διαδικασία εξόφλησης των εισφορών για το έτος 2017 θα θεωρηθεί ως μεταβατικό στάδιο εφόσον σύμφωνα με την πρόνοια του κανονισμού 14(1) όπως πιο πάνω αναφέρεται, στόχος είναι τα μέλη να καταβάλλουν τις οφειλόμενες σύμφωνα με τους οικείους κανόνες λειτουργίας  εισφορές, το αργότερο μέχρι το τέλος του ημερολογιακού μηνός που έπεται του μηνός για τον οποίο οφείλονται οι εισφορές.

 

 

Συνταξιοδοτικά Νέα