Το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων Κύπρου  ιδρύθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1966, με τη δημοσίευση σχετικού διατάγματος, του Υπουργικού Συμβουλίου, στην Επίσημη Εφημερίδα της κυβέρνησης την 8/9/1966.  Η έναρξη εργασιών του Ταμείου, έγινε την 1η Δεκεμβρίου 1966.

Στόχος του Ταμείου είναι να προσφέρει συνταξιοδοτικά ωφελήματα προς τα μέλη του  τα οποία σύμφωνα με  τον Κανονισμό 2, παράγραφος (1) των περί Δικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμών του 1966-2017 είναι δικηγόροι οι οποίοι  ασκούν το επάγγελμα αλλά δεν περιλαμβάνει Νομικό Λειτουργό ο οποίος προσλήφθηκε στη Νομική Υπηρεσία μετά  την 14η Σεπτεμβρίου 1966.

Για την υλοποίηση των σχετικών προνοιών του νόμου, εργάστηκαν με πολλή επιμονή και ζήλο, τα τότε μέλη των Δ.Σ. των τοπικών Δικηγορικών Συλλόγων και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες για την αποφασιστική συμβολή τους, για την υλοποίηση των σχετικών προνοιών του Νόμου και την ίδρυση του Ταμείου, πρέπει να αποδοθούν στους ήδη αποβιώσαντες Λεύκο Κληρίδη,  Κρίτωνα Τορναρίτη τέως Γενικό Εισαγγελέα, Χαρίλαο Ιωαννίδη, Φρίξο Μαρκίδη, Αχιλλέα Αιμιλιανίδη κ.α.

Επιπρόσθετα, πολύ σημαντική και ουσιαστική υπήρξε και η συνεισφόρά του αποβιώσαντος Γεώργιου Κάιζερ, ο οποίος διετέλεσε με επιτυχία για τριάντα περίπου συναπτά χρόνια Γραμματέας – Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων. 

14 Ιουλίου 2024